Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Fiorentino to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie fiorentino.pl, przez Violetta Mroszczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ViolettaMroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 32 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951077796, REGON: 650894126, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Fiorentino Violetta Mroszczyk

ul. Generała Jakuba Jasińskiego 32A, 37-700 Przemyśl

Nip:7951077796 Regon: 650894126

Nr konta: ING Bank śląski S.A.  88 1050 1546 1000 0092 8178 1840

3. adres poczty elektronicznej: bok@fiorentino.pl

4. Biuro Obsługi Klienta:

Violetta Mroszczyk

tel.(+48) 608 022 070

e-mail: bok@fiorentino.pl

czynne od pon.-piąt. w godz. 09.00 - 17.00

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu internetowego Fiorentino udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.fiorentino.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. Fiorentino – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej fiorentino.pl

d. Sprzedawca – Violetta Mroszczyk Fiorentino, ul. Generała Jakuba Jasińskiego 32 A, 37-700 Przemyśl, NIP: 7951101106, REGON: 180219233, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino

1. Do korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Fiorentino oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Fiorentino oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Fiorentino, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Fiorentino. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego Fiorentino dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Fiorentino (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na fiorentino.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Fiorentino dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: bok@fiorentino.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Fiorentino jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w Fiorentino należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego Fiorentino nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Fiorentino możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu fiorentino.pl(w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  bok@fiorentino.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fiorentino w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Fiorentino, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z fiorentino.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej fiorentino.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej fiorentino.pl  nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej fiorentino.pl  w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt może być wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Fiorentino produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Fiorentino ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

a.  Forma płatności gotówką podczas wcześniej umówionego terminu odbioru osobistego w siedzibie firmy - Odbiór osobisty.

b. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fiorentino zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez

DialCom24 Sp. z o.o.  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. +48 61 642 93 44, fax 61 642 90 31,

www.przelewy24.pl

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

d. Raty w systemie ratalnym Santander – usługa jest realizowana za pośrednictwem współpracujących z Fiorentino instytucji finansowych (banków). Szczegółowe informacje

o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie fiorentino.pl w zakładce System ratalny Santander.

 

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Fiorentino stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Fiorentino składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Fiorentino automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Fiorentino dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Fiorentino, Fiorentino potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Fiorentino dotycząca zakupu danego produktu w Fiorentino ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Fiorentino jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z Fiorentino firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Fiorentino są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Istnieje możliwość odbioru w Fiorentino Violetta Mroszczyk  Przemyśl

3. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

5. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Fiorentino .

 

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w Fiorentino są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Fiorentino jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Fiorentino ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@fiorentino.pl

b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na fiorentino.pl w zakładce Zwroty i reklamacje

c. telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070

d. pisemnie na adres Fiorentino podany w § 1 ust 2. Regulaminu

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fiorentino zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Fiorentino rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Fiorentino nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Fiorentino.

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Fiorentino niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

Wszystkie produkty posiadają  gwarancję- 24 miesiące, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@fiorentino.pl
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na fiorentino.pl w zakładce Zwroty i reklamacje
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 608 022 070
d. pisemnie na adres Fiorentino podany w § 1 ust 2. Regulaminu
 

§ 8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w Fiorentino.
Formularz odstąpienia od umowy w zakładce Zwroty i reklamacje

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych RODO

Polityka prywatności dla fiorentino.pl 

 Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona prawo osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 

Dane administratora i inspektora ochrony danych 

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochron ydanych jest: 

 

Fiorentino Violetta Mroszczyk

37-700 Przemyśl

Ul.Gen.Jakuba Jasinskiego 32a
adres email: iodo@fiorentino.pl


Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem:  iodo@fiorentino.pl

 

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące już konto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo. 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • Zawarcie i wykonanie umów
 • Dostarczanie biuletynów informacyjnych
 • Działania marketingowe, takie jak loterie z nagrodami
 • Obsługa klienta i pomoc dla klientów
 • Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające  z prawa: 

 • Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych  z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
 • Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi. 
 • Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych. 
 • Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.
 • Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

 

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

 • Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)
 • Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
 • Objętość przesłanych danych
 • Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja
 • Używany przez Ciebie system operacyjny
 • Dostawca usług internetowych, z których korzystasz
 • Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

Używamy tych danych również w celach marketingowych, badania i określania rynku oraz ustalania struktury naszych usług w celu sprostania popytowi poprzez tworzenie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednakże tylko wówczas, gdy nie skorzystałeś/łaś z prawa do odmowy lub do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych w taki sposób (zob. uwagi dotyczące przysługującego Ci prawa do sprzeciwu w sekcji „Twoje prawa”). Powyższe obejmuje funkcję „Zapamiętaj mnie”, którą możesz również zdezaktywować  na Twoim koncie klienta .

Te dane dostępowe nie są analizowane i zostaną automatycznie usunięte przez nadpisanie nie później niż w ciągu siedmiu dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Ciasteczka(cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

 

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych webanalysis oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies.

 

Udostępnianie informacji o naszych produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak biuletyny informacyjne

 

Używamy Twoich danych o przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1lit. a i art. 7 RODO. 

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych 

Na naszej stronie internetowej można się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny. Przy zarejestrowaniu się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego zostaną do nas przesłane dane z formularza danych, tj. co najmniej Twój adres mailowy. 

Rejestracja odbywa się przy zastosowaniu procedury podwójnego wyboru pozytywnego („double opt-in”), w ramach której po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne w celu zapobiegania rejestracji osób podających adresy mailowe, które do nich nie należą. Uzyskana zostanie od Ciebie zgoda na przetwarzanie danych przy procedurze rejestracji, a niniejsza Polityka prywatności zostanie w niej przywołana.

 1. Rejestracja w sklepie

Jeżeli zarejestrujesz się na stronie w celu otrzymywania informacji mailem, będziemy przechowywać Twój adres mailowy abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach.

 1. Dostawy związane ze sprzedażą produktów i usług

Jeżeli nabywasz produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, możemy przesyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy, nawet bez Twojej zgody.

 1. Przesyłki pocztowe

Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesyłania informacji o naszych produktach, usługach oraz ofertach specjalnych pocztą.

Pragniemy, aby czytanie naszych maili sprawiało Ci przyjemność, dlatego staramy się, aby zawierały one tylko takie informacje, które prawdopodobnie uznasz za ciekawe. Dlatego mierzymy i przechowujemy częstotliwość wejść i kliknięć na Twoim profilu użytkownika, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz nasze maile, na jakie treści klikasz w tych mailach i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze maile mogą do Ciebie nie docierać. Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych.

Oczywiście możesz się również wypisać, aby przestać otrzymywać takie maile, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu w każdym mailu i biuletynie informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:

- mailem:  iodo@fiorentino.pl
-pocztą:  Gen.Jakuba Jasińskiego 56a

Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.

 

Przetwarzane danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji

 1. Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzina Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w związku z tym zostaną przez nas usunięta po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

 

 1. Rejestracja

Na naszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane.  W celu zapobiegania błędom typograficznym(tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu. 

 1. Zamówienia złożone bez rejestracji

Możesz złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości ,będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich winnych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 1. Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobieganianie właściwemu wykorzystaniu danych lub innych  zachowań  sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie w naszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych ,hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatności wysyłki produktów.

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu wykonania umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych:

 • Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.
 • Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność[Nazwa podmiotu przetwarzającego płatność].

Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Abyś nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Twoim koncie klienta przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup produktów i usług tylko na naszej stronie internetowej, zamówionych z Twojego konta klienta i nie jest on identyczny z numerem Twojej karty kredytowej.

 1. Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO

Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd),lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

Sprawdzaniezdolności kredytowej, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

Jeżeli jako formę płatności wybierzesz „eRaty”, nasz partner finansowy może uzyskać informacje na temat zdolności kredytowej na podstawie metod statystyczno-matematycznych w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów. Prosimy kierować wszelkie związane z powyższym zapytania do naszego partnera finansowego. 

 

[Dane kontaktowepartnera zapewniającego finansowanie]

 

Logowanie przez Facebook

Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na Facebooku, możesz zarejestrować swoje konto i logować się na nie  na naszej stronie internetowej za pomocą Twojego konta na Facebooku. Prosimy zwróci ćuwagę, że do Twojego konta na Facebooku odnoszą się Polityka w zakresie danych oraz Warunki świadczenia usług Facebooka(http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

 

a)Rejestracja przez Facebook

Jeżeli pragniesz założyć nowe konto na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się przy pomocy Twojego konta na Facebooku. Przy rejestracji przez Facebooka, Facebook poprosi Cię najpierw o podanie danych Twojego konta na Facebooku oraz o zalogowanie się lub rejestrację przy pomocy Facebooka. Jeżeli jesteś już zalogowany(a) do Facebooka, ten krok zostanie pominięty. Po drugie, możesz powiązać swój profil Facebooku z aplikacją Facebooka na naszej stronie internetowej. W tym momencie zostaniesz poinformowany o tym, Facebook będzie mógł przesyłać dane z Twojego konta na Facebooku do nas (informacje w Twoim „profilu publicznym” na Facebooku: imię, nazwisko, grupa wiekowa, zdjęcie profilowe, zdjęcie na okładce, płeć, listę znajomych, nazwę użytkownika Facebooka oraz identyfikator użytkownika (Facebook ID),jak również inne informacje dostępne publicznie na Facebooku, oraz Twój adres mailowy). Z powyższych informacji my zaimportujemy jedynie Twój adres mailowy, imię i nazwisko w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Będziesz również musiał(a) zaakceptować naszą Politykę prywatności. Przed zapisaniem możesz edytować swoje imię i nazwisko. Jeżeli w późniejszym czasie będziesz chciał(a) zmodyfikować swój adres mailowy, trzeba będzie rozłączyć się z Twoim kontem na Facebooku.

 

b)Powiązanie konta istniejącego na naszej stronie internetowej z Facebookiem

Jeżeli masz już u nas konto i chcesz je powiązać ze swoim kontem na Facebooku, ta funkcja jest dostępna w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej, gdzie dostępne są ustawienia mediów społecznościowych. Powiązanie obu kont pozwoli Ci w przyszłości logować się na naszą stronę internetową przy użyciu Twojego konta na Facebooku. Z Facebooka zostaną do nas przesłane te same dane i będą one przez nas przechowywane tak, jak to opisano powyżej w punkcie „Rejestracja przez Facebook”.

 

c)Logowanie przez Facebook

Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na naszej stronie internetowej przy pomocy Twojego konta na  Facebooku lub powiązałeś/łaś swoje konto na naszej stronie internetowej z Twoim kontem na Facebooku, będziesz zawsze mógł/mogła logować się na naszej stronie internetowej przy pomocy klawisza „Zaloguj się przez Facebook” umieszczony na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz być zalogowany/a do Facebooka. 

 

Będziesz zawsze mieć opcję logowania się na naszą stronę internetową bez używania Twojego konta na Facebooku. W tym celu będziesz musiał(a) podać adres mailowy z konta na Facebooku, obowiązujący na dzień rejestracji lub powiązania konta oraz aktualne hasło z naszej strony internetowej.

 

d)Usunięcie powiązania

Jeżeli chcesz czasowo usunąć powiązanie pomiędzy Twoim kontem na naszej stronie internetowej a Twoim kontem na Facebooku, prosimy wejść w ustawienia mediów społecznościowych w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej. W celu trwałego usunięcia powiązania musisz usunąć aplikację Facebook App w zakładce„Twoje aplikacje” w centrum aplikacji na twoim koncie Facebooka, klikając na „Usuń aplikację” w ustawieniach.

 

Twoje prawa 

Oczywiście w związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: iodo@fiorentino.pl
pocztą: Gen.Jakuba Jasińskiego 32a 37-700 Przemyśl

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

 1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. 

 1. Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Prawo do usunięcia 

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

 1. Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 

 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym ,standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 

 1. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

 1. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłączniena zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 1. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Najszybszym, najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem skorzystania z przysługującego Ci prawa do sprostowania oraz do usunięcia danych jest zalogowanie się na swoje konto klienta i wyedytowanie  lub usunięcie bezpośrednio przechowywanych tam danych. Prosimy zwrócić uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z internetu.  Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług. 

 1. Fiorentino ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.fiorentino.pl Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Fiorentino nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Fiorentino może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fiorentino.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fiorentino, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w fiorentino.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu25 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 25 maja  2018 r.

Masz pytania?

Z przyjemnością pomożemy

tel. (+48) 608 022 070

Czynne pon.-pt. w godzi. 9.00 - 17.00

bok@fiorentino.pl

Meble dostarczamy

WŁASNYM TRANSPORTEM
Więcej >